REGISTRE (INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE) DE TESI DOCTORAL/
MODIFICACIO DE LES DADES DEL REGISTRE (INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE) DE LA TESI DOCTORAL
Queda registrada la tesi en aquesta data


(a omplir per l'Escola de Postgrau i Doctorat)       
Modificació: dada/es:
Títol tesi:                
Director/a o codirectors/es :  

Nom 1r cognom 2n cognom amb nacionalitat, que visc a (ciutat),
codi postal, adreça (a efectes de notificació), núm., pis,
telèfon, mòbil, adreça correu electrònic, que tinc el DNI/passaport,
EXPOSO:
1. Que estic matriculat/da al doctorat:  

del departament de/d' :  
en la linia d'investigació (només pels alumnes que estiguin matriculats en els estudis oficials de Doctorat d'un POP)
2. Que tinc previst acabar l'elaboració de la meva tesi doctoral en la següent data
3. Que redactaré la meva tesi doctoral en llengua
4. Que defensaré la meva tesi doctoral en llengua
5. Que, d'acord amb el que estableix el punt 2 de l'article 21 del RD 1393/2007 i la Normativa de l'ensenyament de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, cal registrar (inscriure el projecte) la tesi doctoral.
Per aixó
DEMANO:
El registre/modificació de tesi que adjunto projecte, titulada   

i avalada pel director/a  
del Departament/s  
(en cas de NO pertànyer a la URV indiqueu el Departament i la Universitat)
de la Universitat  
i pels codirectors/res (si s'escau)  del departament de la Universitat
  ,     de     de  

El/La Director/a El/s La/es Codirector/a/s/es, si s'escauSignatura__________________________Signatura__________________________

El/La Coordinador/a del programa

L'estudiantSignatura__________________________


Signatura__________________________


DEPARTAMENT DE:  

En la reunió del Consell de Departament que va tenir lloc el dia     s'acorda autoritzar el registre/modificació de l'esmentada tesi doctoral, a proposta de l'òrgan responsable del doctorat.

  ,   de     de  

El/la director/a del Departament


Signat____________________________________

Original: Escola de Postgrau i Docotorat (per tal de fer-ne el corresponent registre)
Còpia: Departament
Còpia: Estudiant (un cop registrada a l'Escola de Postgrau i Doctorat)